Copulate

Cách chia động từ copulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ copulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COPULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to copulate copulating copulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn copulate copulate copulates copulate copulate copulate
Hiện tại tiếp diễn am copulating are copulating is copulating are copulating are copulating are copulating
Quá khứ đơn copulated copulated copulated copulated copulated copulated
Quá khứ tiếp diễn was copulating were copulating was copulating were copulating were copulating were copulating
Hiện tại hoàn thành have copulated have copulated has copulated have copulated have copulated have copulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been copulating have been copulating has been copulating have been copulating have been copulating have been copulating
Quá khứ hoàn thành had copulated had copulated had copulated had copulated had copulated had copulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been copulating had been copulating had been copulating had been copulating had been copulating had been copulating
Tương Lai will copulate will copulate will copulate will copulate will copulate will copulate
TL Tiếp Diễn will be copulating will be copulating will be copulating will be copulating will be copulating will be copulating
Tương Lai hoàn thành will have copulated will have copulated will have copulated will have copulated will have copulated will have copulated
TL HT Tiếp Diễn will have been copulating will have been copulating will have been copulating will have been copulating will have been copulating will have been copulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would copulate would copulate would copulate would copulate would copulate would copulate
Conditional Perfect would have copulated would have copulated would have copulated would have copulated would have copulated would have copulated
Conditional Present Progressive would be copulating would be copulating would be copulating would be copulating would be copulating would be copulating
Conditional Perfect Progressive would have been copulating would have been copulating would have been copulating would have been copulating would have been copulating would have been copulating
Present Subjunctive copulate copulate copulate copulate copulate copulate
Past Subjunctive copulated copulated copulated copulated copulated copulated
Past Perfect Subjunctive had copulated had copulated had copulated had copulated had copulated had copulated
Imperative copulate Let′s copulate copulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating sites for seniors over 70.

Back to top button