Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Furl

Cách chia động từ furl rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ furl ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FURL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to furl furling furled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn furl furl furls furl furl furl
Hiện tại tiếp diễn am furling are furling is furling are furling are furling are furling
Quá khứ đơn furled furled furled furled furled furled
Quá khứ tiếp diễn was furling were furling was furling were furling were furling were furling
Hiện tại hoàn thành have furled have furled has furled have furled have furled have furled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been furling have been furling has been furling have been furling have been furling have been furling
Quá khứ hoàn thành had furled had furled had furled had furled had furled had furled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been furling had been furling had been furling had been furling had been furling had been furling
Tương Lai will furl will furl will furl will furl will furl will furl
TL Tiếp Diễn will be furling will be furling will be furling will be furling will be furling will be furling
Tương Lai hoàn thành will have furled will have furled will have furled will have furled will have furled will have furled
TL HT Tiếp Diễn will have been furling will have been furling will have been furling will have been furling will have been furling will have been furling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would furl would furl would furl would furl would furl would furl
Conditional Perfect would have furled would have furled would have furled would have furled would have furled would have furled
Conditional Present Progressive would be furling would be furling would be furling would be furling would be furling would be furling
Conditional Perfect Progressive would have been furling would have been furling would have been furling would have been furling would have been furling would have been furling
Present Subjunctive furl furl furl furl furl furl
Past Subjunctive furled furled furled furled furled furled
Past Perfect Subjunctive had furled had furled had furled had furled had furled had furled
Imperative furl Let′s furl furl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button