Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Urge

Cách chia động từ urge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ urge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: URGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to urge urging urged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn urge urge urges urge urge urge
Hiện tại tiếp diễn am urging are urging is urging are urging are urging are urging
Quá khứ đơn urged urged urged urged urged urged
Quá khứ tiếp diễn was urging were urging was urging were urging were urging were urging
Hiện tại hoàn thành have urged have urged has urged have urged have urged have urged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been urging have been urging has been urging have been urging have been urging have been urging
Quá khứ hoàn thành had urged had urged had urged had urged had urged had urged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been urging had been urging had been urging had been urging had been urging had been urging
Tương Lai will urge will urge will urge will urge will urge will urge
TL Tiếp Diễn will be urging will be urging will be urging will be urging will be urging will be urging
Tương Lai hoàn thành will have urged will have urged will have urged will have urged will have urged will have urged
TL HT Tiếp Diễn will have been urging will have been urging will have been urging will have been urging will have been urging will have been urging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would urge would urge would urge would urge would urge would urge
Conditional Perfect would have urged would have urged would have urged would have urged would have urged would have urged
Conditional Present Progressive would be urging would be urging would be urging would be urging would be urging would be urging
Conditional Perfect Progressive would have been urging would have been urging would have been urging would have been urging would have been urging would have been urging
Present Subjunctive urge urge urge urge urge urge
Past Subjunctive urged urged urged urged urged urged
Past Perfect Subjunctive had urged had urged had urged had urged had urged had urged
Imperative urge Let′s urge urge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/best-free-ukraine-dating-sites/.

Back to top button