Utilize

Cách chia động từ utilize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ utilize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UTILIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to utilize utilizing utilized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn utilize utilize utilizes utilize utilize utilize
Hiện tại tiếp diễn am utilizing are utilizing is utilizing are utilizing are utilizing are utilizing
Quá khứ đơn utilized utilized utilized utilized utilized utilized
Quá khứ tiếp diễn was utilizing were utilizing was utilizing were utilizing were utilizing were utilizing
Hiện tại hoàn thành have utilized have utilized has utilized have utilized have utilized have utilized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been utilizing have been utilizing has been utilizing have been utilizing have been utilizing have been utilizing
Quá khứ hoàn thành had utilized had utilized had utilized had utilized had utilized had utilized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been utilizing had been utilizing had been utilizing had been utilizing had been utilizing had been utilizing
Tương Lai will utilize will utilize will utilize will utilize will utilize will utilize
TL Tiếp Diễn will be utilizing will be utilizing will be utilizing will be utilizing will be utilizing will be utilizing
Tương Lai hoàn thành will have utilized will have utilized will have utilized will have utilized will have utilized will have utilized
TL HT Tiếp Diễn will have been utilizing will have been utilizing will have been utilizing will have been utilizing will have been utilizing will have been utilizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would utilize would utilize would utilize would utilize would utilize would utilize
Conditional Perfect would have utilized would have utilized would have utilized would have utilized would have utilized would have utilized
Conditional Present Progressive would be utilizing would be utilizing would be utilizing would be utilizing would be utilizing would be utilizing
Conditional Perfect Progressive would have been utilizing would have been utilizing would have been utilizing would have been utilizing would have been utilizing would have been utilizing
Present Subjunctive utilize utilize utilize utilize utilize utilize
Past Subjunctive utilized utilized utilized utilized utilized utilized
Past Perfect Subjunctive had utilized had utilized had utilized had utilized had utilized had utilized
Imperative utilize Let′s utilize utilize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. tryst dating app.

Nên đọc
hookup edmonton
Back to top button