Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Chill

Cách chia động từ chill rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chill ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHILL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chill chilling chilled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chill chill chills chill chill chill
Hiện tại tiếp diễn am chilling are chilling is chilling are chilling are chilling are chilling
Quá khứ đơn chilled chilled chilled chilled chilled chilled
Quá khứ tiếp diễn was chilling were chilling was chilling were chilling were chilling were chilling
Hiện tại hoàn thành have chilled have chilled has chilled have chilled have chilled have chilled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chilling have been chilling has been chilling have been chilling have been chilling have been chilling
Quá khứ hoàn thành had chilled had chilled had chilled had chilled had chilled had chilled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chilling had been chilling had been chilling had been chilling had been chilling had been chilling
Tương Lai will chill will chill will chill will chill will chill will chill
TL Tiếp Diễn will be chilling will be chilling will be chilling will be chilling will be chilling will be chilling
Tương Lai hoàn thành will have chilled will have chilled will have chilled will have chilled will have chilled will have chilled
TL HT Tiếp Diễn will have been chilling will have been chilling will have been chilling will have been chilling will have been chilling will have been chilling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chill would chill would chill would chill would chill would chill
Conditional Perfect would have chilled would have chilled would have chilled would have chilled would have chilled would have chilled
Conditional Present Progressive would be chilling would be chilling would be chilling would be chilling would be chilling would be chilling
Conditional Perfect Progressive would have been chilling would have been chilling would have been chilling would have been chilling would have been chilling would have been chilling
Present Subjunctive chill chill chill chill chill chill
Past Subjunctive chilled chilled chilled chilled chilled chilled
Past Perfect Subjunctive had chilled had chilled had chilled had chilled had chilled had chilled
Imperative chill Let′s chill chill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button