Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Refute

Cách chia động từ refute rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ refute ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REFUTE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to refute refuting refuted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn refute refute refutes refute refute refute
Hiện tại tiếp diễn am refuting are refuting is refuting are refuting are refuting are refuting
Quá khứ đơn refuted refuted refuted refuted refuted refuted
Quá khứ tiếp diễn was refuting were refuting was refuting were refuting were refuting were refuting
Hiện tại hoàn thành have refuted have refuted has refuted have refuted have refuted have refuted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been refuting have been refuting has been refuting have been refuting have been refuting have been refuting
Quá khứ hoàn thành had refuted had refuted had refuted had refuted had refuted had refuted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been refuting had been refuting had been refuting had been refuting had been refuting had been refuting
Tương Lai will refute will refute will refute will refute will refute will refute
TL Tiếp Diễn will be refuting will be refuting will be refuting will be refuting will be refuting will be refuting
Tương Lai hoàn thành will have refuted will have refuted will have refuted will have refuted will have refuted will have refuted
TL HT Tiếp Diễn will have been refuting will have been refuting will have been refuting will have been refuting will have been refuting will have been refuting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would refute would refute would refute would refute would refute would refute
Conditional Perfect would have refuted would have refuted would have refuted would have refuted would have refuted would have refuted
Conditional Present Progressive would be refuting would be refuting would be refuting would be refuting would be refuting would be refuting
Conditional Perfect Progressive would have been refuting would have been refuting would have been refuting would have been refuting would have been refuting would have been refuting
Present Subjunctive refute refute refute refute refute refute
Past Subjunctive refuted refuted refuted refuted refuted refuted
Past Perfect Subjunctive had refuted had refuted had refuted had refuted had refuted had refuted
Imperative refute Let′s refute refute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button