Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Heal

Cách chia động từ heal rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ heal ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: HEAL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to heal healing healed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn heal heal heals heal heal heal
Hiện tại tiếp diễn am healing are healing is healing are healing are healing are healing
Quá khứ đơn healed healed healed healed healed healed
Quá khứ tiếp diễn was healing were healing was healing were healing were healing were healing
Hiện tại hoàn thành have healed have healed has healed have healed have healed have healed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been healing have been healing has been healing have been healing have been healing have been healing
Quá khứ hoàn thành had healed had healed had healed had healed had healed had healed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been healing had been healing had been healing had been healing had been healing had been healing
Tương Lai will heal will heal will heal will heal will heal will heal
TL Tiếp Diễn will be healing will be healing will be healing will be healing will be healing will be healing
Tương Lai hoàn thành will have healed will have healed will have healed will have healed will have healed will have healed
TL HT Tiếp Diễn will have been healing will have been healing will have been healing will have been healing will have been healing will have been healing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would heal would heal would heal would heal would heal would heal
Conditional Perfect would have healed would have healed would have healed would have healed would have healed would have healed
Conditional Present Progressive would be healing would be healing would be healing would be healing would be healing would be healing
Conditional Perfect Progressive would have been healing would have been healing would have been healing would have been healing would have been healing would have been healing
Present Subjunctive heal heal heal heal heal heal
Past Subjunctive healed healed healed healed healed healed
Past Perfect Subjunctive had healed had healed had healed had healed had healed had healed
Imperative heal Let′s heal heal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button