Venture

Cách chia động từ venture rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ venture ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VENTURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to venture venturing ventured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn venture venture ventures venture venture venture
Hiện tại tiếp diễn am venturing are venturing is venturing are venturing are venturing are venturing
Quá khứ đơn ventured ventured ventured ventured ventured ventured
Quá khứ tiếp diễn was venturing were venturing was venturing were venturing were venturing were venturing
Hiện tại hoàn thành have ventured have ventured has ventured have ventured have ventured have ventured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been venturing have been venturing has been venturing have been venturing have been venturing have been venturing
Quá khứ hoàn thành had ventured had ventured had ventured had ventured had ventured had ventured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been venturing had been venturing had been venturing had been venturing had been venturing had been venturing
Tương Lai will venture will venture will venture will venture will venture will venture
TL Tiếp Diễn will be venturing will be venturing will be venturing will be venturing will be venturing will be venturing
Tương Lai hoàn thành will have ventured will have ventured will have ventured will have ventured will have ventured will have ventured
TL HT Tiếp Diễn will have been venturing will have been venturing will have been venturing will have been venturing will have been venturing will have been venturing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would venture would venture would venture would venture would venture would venture
Conditional Perfect would have ventured would have ventured would have ventured would have ventured would have ventured would have ventured
Conditional Present Progressive would be venturing would be venturing would be venturing would be venturing would be venturing would be venturing
Conditional Perfect Progressive would have been venturing would have been venturing would have been venturing would have been venturing would have been venturing would have been venturing
Present Subjunctive venture venture venture venture venture venture
Past Subjunctive ventured ventured ventured ventured ventured ventured
Past Perfect Subjunctive had ventured had ventured had ventured had ventured had ventured had ventured
Imperative venture Let′s venture venture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating switzerland.

Nên đọc
Close
Back to top button