Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Verify

Cách chia động từ verify rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ verify ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VERIFY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to verify verifying verified
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn verify verify verifies verify verify verify
Hiện tại tiếp diễn am verifying are verifying is verifying are verifying are verifying are verifying
Quá khứ đơn verified verified verified verified verified verified
Quá khứ tiếp diễn was verifying were verifying was verifying were verifying were verifying were verifying
Hiện tại hoàn thành have verified have verified has verified have verified have verified have verified
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been verifying have been verifying has been verifying have been verifying have been verifying have been verifying
Quá khứ hoàn thành had verified had verified had verified had verified had verified had verified
QK hoàn thành Tiếp diễn had been verifying had been verifying had been verifying had been verifying had been verifying had been verifying
Tương Lai will verify will verify will verify will verify will verify will verify
TL Tiếp Diễn will be verifying will be verifying will be verifying will be verifying will be verifying will be verifying
Tương Lai hoàn thành will have verified will have verified will have verified will have verified will have verified will have verified
TL HT Tiếp Diễn will have been verifying will have been verifying will have been verifying will have been verifying will have been verifying will have been verifying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would verify would verify would verify would verify would verify would verify
Conditional Perfect would have verified would have verified would have verified would have verified would have verified would have verified
Conditional Present Progressive would be verifying would be verifying would be verifying would be verifying would be verifying would be verifying
Conditional Perfect Progressive would have been verifying would have been verifying would have been verifying would have been verifying would have been verifying would have been verifying
Present Subjunctive verify verify verify verify verify verify
Past Subjunctive verified verified verified verified verified verified
Past Perfect Subjunctive had verified had verified had verified had verified had verified had verified
Imperative verify Let′s verify verify

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button