Vibrate

Cách chia động từ vibrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ vibrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: VIBRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to vibrate vibrating vibrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn vibrate vibrate vibrates vibrate vibrate vibrate
Hiện tại tiếp diễn am vibrating are vibrating is vibrating are vibrating are vibrating are vibrating
Quá khứ đơn vibrated vibrated vibrated vibrated vibrated vibrated
Quá khứ tiếp diễn was vibrating were vibrating was vibrating were vibrating were vibrating were vibrating
Hiện tại hoàn thành have vibrated have vibrated has vibrated have vibrated have vibrated have vibrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been vibrating have been vibrating has been vibrating have been vibrating have been vibrating have been vibrating
Quá khứ hoàn thành had vibrated had vibrated had vibrated had vibrated had vibrated had vibrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been vibrating had been vibrating had been vibrating had been vibrating had been vibrating had been vibrating
Tương Lai will vibrate will vibrate will vibrate will vibrate will vibrate will vibrate
TL Tiếp Diễn will be vibrating will be vibrating will be vibrating will be vibrating will be vibrating will be vibrating
Tương Lai hoàn thành will have vibrated will have vibrated will have vibrated will have vibrated will have vibrated will have vibrated
TL HT Tiếp Diễn will have been vibrating will have been vibrating will have been vibrating will have been vibrating will have been vibrating will have been vibrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would vibrate would vibrate would vibrate would vibrate would vibrate would vibrate
Conditional Perfect would have vibrated would have vibrated would have vibrated would have vibrated would have vibrated would have vibrated
Conditional Present Progressive would be vibrating would be vibrating would be vibrating would be vibrating would be vibrating would be vibrating
Conditional Perfect Progressive would have been vibrating would have been vibrating would have been vibrating would have been vibrating would have been vibrating would have been vibrating
Present Subjunctive vibrate vibrate vibrate vibrate vibrate vibrate
Past Subjunctive vibrated vibrated vibrated vibrated vibrated vibrated
Past Perfect Subjunctive had vibrated had vibrated had vibrated had vibrated had vibrated had vibrated
Imperative vibrate Let′s vibrate vibrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button