Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abate

Cách chia động từ abate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abate abating abated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abate abate abates abate abate abate
Hiện tại tiếp diễn am abating are abating is abating are abating are abating are abating
Quá khứ đơn abated abated abated abated abated abated
Quá khứ tiếp diễn was abating were abating was abating were abating were abating were abating
Hiện tại hoàn thành have abated have abated has abated have abated have abated have abated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abating have been abating has been abating have been abating have been abating have been abating
Quá khứ hoàn thành had abated had abated had abated had abated had abated had abated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abating had been abating had been abating had been abating had been abating had been abating
Tương Lai will abate will abate will abate will abate will abate will abate
TL Tiếp Diễn will be abating will be abating will be abating will be abating will be abating will be abating
Tương Lai hoàn thành will have abated will have abated will have abated will have abated will have abated will have abated
TL HT Tiếp Diễn will have been abating will have been abating will have been abating will have been abating will have been abating will have been abating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abate would abate would abate would abate would abate would abate
Conditional Perfect would have abated would have abated would have abated would have abated would have abated would have abated
Conditional Present Progressive would be abating would be abating would be abating would be abating would be abating would be abating
Conditional Perfect Progressive would have been abating would have been abating would have been abating would have been abating would have been abating would have been abating
Present Subjunctive abate abate abate abate abate abate
Past Subjunctive abated abated abated abated abated abated
Past Perfect Subjunctive had abated had abated had abated had abated had abated had abated
Imperative abate Let′s abate abate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button