Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Warn

Cách chia động từ warn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ warn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WARN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to warn warning warned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn warn warn warns warn warn warn
Hiện tại tiếp diễn am warning are warning is warning are warning are warning are warning
Quá khứ đơn warned warned warned warned warned warned
Quá khứ tiếp diễn was warning were warning was warning were warning were warning were warning
Hiện tại hoàn thành have warned have warned has warned have warned have warned have warned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been warning have been warning has been warning have been warning have been warning have been warning
Quá khứ hoàn thành had warned had warned had warned had warned had warned had warned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been warning had been warning had been warning had been warning had been warning had been warning
Tương Lai will warn will warn will warn will warn will warn will warn
TL Tiếp Diễn will be warning will be warning will be warning will be warning will be warning will be warning
Tương Lai hoàn thành will have warned will have warned will have warned will have warned will have warned will have warned
TL HT Tiếp Diễn will have been warning will have been warning will have been warning will have been warning will have been warning will have been warning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would warn would warn would warn would warn would warn would warn
Conditional Perfect would have warned would have warned would have warned would have warned would have warned would have warned
Conditional Present Progressive would be warning would be warning would be warning would be warning would be warning would be warning
Conditional Perfect Progressive would have been warning would have been warning would have been warning would have been warning would have been warning would have been warning
Present Subjunctive warn warn warn warn warn warn
Past Subjunctive warned warned warned warned warned warned
Past Perfect Subjunctive had warned had warned had warned had warned had warned had warned
Imperative warn Let′s warn warn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button