Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cause

Cách chia động từ cause rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cause ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CAUSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cause causing caused
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cause cause causes cause cause cause
Hiện tại tiếp diễn am causing are causing is causing are causing are causing are causing
Quá khứ đơn caused caused caused caused caused caused
Quá khứ tiếp diễn was causing were causing was causing were causing were causing were causing
Hiện tại hoàn thành have caused have caused has caused have caused have caused have caused
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been causing have been causing has been causing have been causing have been causing have been causing
Quá khứ hoàn thành had caused had caused had caused had caused had caused had caused
QK hoàn thành Tiếp diễn had been causing had been causing had been causing had been causing had been causing had been causing
Tương Lai will cause will cause will cause will cause will cause will cause
TL Tiếp Diễn will be causing will be causing will be causing will be causing will be causing will be causing
Tương Lai hoàn thành will have caused will have caused will have caused will have caused will have caused will have caused
TL HT Tiếp Diễn will have been causing will have been causing will have been causing will have been causing will have been causing will have been causing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cause would cause would cause would cause would cause would cause
Conditional Perfect would have caused would have caused would have caused would have caused would have caused would have caused
Conditional Present Progressive would be causing would be causing would be causing would be causing would be causing would be causing
Conditional Perfect Progressive would have been causing would have been causing would have been causing would have been causing would have been causing would have been causing
Present Subjunctive cause cause cause cause cause cause
Past Subjunctive caused caused caused caused caused caused
Past Perfect Subjunctive had caused had caused had caused had caused had caused had caused
Imperative cause Let′s cause cause

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button