Warp

Cách chia động từ warp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ warp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WARP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to warp warping warped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn warp warp warps warp warp warp
Hiện tại tiếp diễn am warping are warping is warping are warping are warping are warping
Quá khứ đơn warped warped warped warped warped warped
Quá khứ tiếp diễn was warping were warping was warping were warping were warping were warping
Hiện tại hoàn thành have warped have warped has warped have warped have warped have warped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been warping have been warping has been warping have been warping have been warping have been warping
Quá khứ hoàn thành had warped had warped had warped had warped had warped had warped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been warping had been warping had been warping had been warping had been warping had been warping
Tương Lai will warp will warp will warp will warp will warp will warp
TL Tiếp Diễn will be warping will be warping will be warping will be warping will be warping will be warping
Tương Lai hoàn thành will have warped will have warped will have warped will have warped will have warped will have warped
TL HT Tiếp Diễn will have been warping will have been warping will have been warping will have been warping will have been warping will have been warping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would warp would warp would warp would warp would warp would warp
Conditional Perfect would have warped would have warped would have warped would have warped would have warped would have warped
Conditional Present Progressive would be warping would be warping would be warping would be warping would be warping would be warping
Conditional Perfect Progressive would have been warping would have been warping would have been warping would have been warping would have been warping would have been warping
Present Subjunctive warp warp warp warp warp warp
Past Subjunctive warped warped warped warped warped warped
Past Perfect Subjunctive had warped had warped had warped had warped had warped had warped
Imperative warp Let′s warp warp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who is ariana grande dating.

Back to top button