Undermine

Cách chia động từ undermine rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ undermine ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UNDERMINE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to undermine undermining undermined
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn undermine undermine undermines undermine undermine undermine
Hiện tại tiếp diễn am undermining are undermining is undermining are undermining are undermining are undermining
Quá khứ đơn undermined undermined undermined undermined undermined undermined
Quá khứ tiếp diễn was undermining were undermining was undermining were undermining were undermining were undermining
Hiện tại hoàn thành have undermined have undermined has undermined have undermined have undermined have undermined
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been undermining have been undermining has been undermining have been undermining have been undermining have been undermining
Quá khứ hoàn thành had undermined had undermined had undermined had undermined had undermined had undermined
QK hoàn thành Tiếp diễn had been undermining had been undermining had been undermining had been undermining had been undermining had been undermining
Tương Lai will undermine will undermine will undermine will undermine will undermine will undermine
TL Tiếp Diễn will be undermining will be undermining will be undermining will be undermining will be undermining will be undermining
Tương Lai hoàn thành will have undermined will have undermined will have undermined will have undermined will have undermined will have undermined
TL HT Tiếp Diễn will have been undermining will have been undermining will have been undermining will have been undermining will have been undermining will have been undermining
Điều Kiện Cách Hiện Tại would undermine would undermine would undermine would undermine would undermine would undermine
Conditional Perfect would have undermined would have undermined would have undermined would have undermined would have undermined would have undermined
Conditional Present Progressive would be undermining would be undermining would be undermining would be undermining would be undermining would be undermining
Conditional Perfect Progressive would have been undermining would have been undermining would have been undermining would have been undermining would have been undermining would have been undermining
Present Subjunctive undermine undermine undermine undermine undermine undermine
Past Subjunctive undermined undermined undermined undermined undermined undermined
Past Perfect Subjunctive had undermined had undermined had undermined had undermined had undermined had undermined
Imperative undermine Let′s undermine undermine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button