Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Waver

Cách chia động từ waver rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ waver ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAVER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to waver wavering wavered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn waver waver wavers waver waver waver
Hiện tại tiếp diễn am wavering are wavering is wavering are wavering are wavering are wavering
Quá khứ đơn wavered wavered wavered wavered wavered wavered
Quá khứ tiếp diễn was wavering were wavering was wavering were wavering were wavering were wavering
Hiện tại hoàn thành have wavered have wavered has wavered have wavered have wavered have wavered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wavering have been wavering has been wavering have been wavering have been wavering have been wavering
Quá khứ hoàn thành had wavered had wavered had wavered had wavered had wavered had wavered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wavering had been wavering had been wavering had been wavering had been wavering had been wavering
Tương Lai will waver will waver will waver will waver will waver will waver
TL Tiếp Diễn will be wavering will be wavering will be wavering will be wavering will be wavering will be wavering
Tương Lai hoàn thành will have wavered will have wavered will have wavered will have wavered will have wavered will have wavered
TL HT Tiếp Diễn will have been wavering will have been wavering will have been wavering will have been wavering will have been wavering will have been wavering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would waver would waver would waver would waver would waver would waver
Conditional Perfect would have wavered would have wavered would have wavered would have wavered would have wavered would have wavered
Conditional Present Progressive would be wavering would be wavering would be wavering would be wavering would be wavering would be wavering
Conditional Perfect Progressive would have been wavering would have been wavering would have been wavering would have been wavering would have been wavering would have been wavering
Present Subjunctive waver waver waver waver waver waver
Past Subjunctive wavered wavered wavered wavered wavered wavered
Past Perfect Subjunctive had wavered had wavered had wavered had wavered had wavered had wavered
Imperative waver Let′s waver waver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button