Magnetize

Cách chia động từ magnetize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ magnetize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MAGNETIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to magnetize magnetizing magnetized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn magnetize magnetize magnetizes magnetize magnetize magnetize
Hiện tại tiếp diễn am magnetizing are magnetizing is magnetizing are magnetizing are magnetizing are magnetizing
Quá khứ đơn magnetized magnetized magnetized magnetized magnetized magnetized
Quá khứ tiếp diễn was magnetizing were magnetizing was magnetizing were magnetizing were magnetizing were magnetizing
Hiện tại hoàn thành have magnetized have magnetized has magnetized have magnetized have magnetized have magnetized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been magnetizing have been magnetizing has been magnetizing have been magnetizing have been magnetizing have been magnetizing
Quá khứ hoàn thành had magnetized had magnetized had magnetized had magnetized had magnetized had magnetized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been magnetizing had been magnetizing had been magnetizing had been magnetizing had been magnetizing had been magnetizing
Tương Lai will magnetize will magnetize will magnetize will magnetize will magnetize will magnetize
TL Tiếp Diễn will be magnetizing will be magnetizing will be magnetizing will be magnetizing will be magnetizing will be magnetizing
Tương Lai hoàn thành will have magnetized will have magnetized will have magnetized will have magnetized will have magnetized will have magnetized
TL HT Tiếp Diễn will have been magnetizing will have been magnetizing will have been magnetizing will have been magnetizing will have been magnetizing will have been magnetizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would magnetize would magnetize would magnetize would magnetize would magnetize would magnetize
Conditional Perfect would have magnetized would have magnetized would have magnetized would have magnetized would have magnetized would have magnetized
Conditional Present Progressive would be magnetizing would be magnetizing would be magnetizing would be magnetizing would be magnetizing would be magnetizing
Conditional Perfect Progressive would have been magnetizing would have been magnetizing would have been magnetizing would have been magnetizing would have been magnetizing would have been magnetizing
Present Subjunctive magnetize magnetize magnetize magnetize magnetize magnetize
Past Subjunctive magnetized magnetized magnetized magnetized magnetized magnetized
Past Perfect Subjunctive had magnetized had magnetized had magnetized had magnetized had magnetized had magnetized
Imperative magnetize Let′s magnetize magnetize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button