Wax

Cách chia động từ wax rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wax ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WAX

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wax waxing waxed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wax wax waxes wax wax wax
Hiện tại tiếp diễn am waxing are waxing is waxing are waxing are waxing are waxing
Quá khứ đơn waxed waxed waxed waxed waxed waxed
Quá khứ tiếp diễn was waxing were waxing was waxing were waxing were waxing were waxing
Hiện tại hoàn thành have waxed have waxed has waxed have waxed have waxed have waxed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waxing have been waxing has been waxing have been waxing have been waxing have been waxing
Quá khứ hoàn thành had waxed had waxed had waxed had waxed had waxed had waxed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waxing had been waxing had been waxing had been waxing had been waxing had been waxing
Tương Lai will wax will wax will wax will wax will wax will wax
TL Tiếp Diễn will be waxing will be waxing will be waxing will be waxing will be waxing will be waxing
Tương Lai hoàn thành will have waxed will have waxed will have waxed will have waxed will have waxed will have waxed
TL HT Tiếp Diễn will have been waxing will have been waxing will have been waxing will have been waxing will have been waxing will have been waxing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wax would wax would wax would wax would wax would wax
Conditional Perfect would have waxed would have waxed would have waxed would have waxed would have waxed would have waxed
Conditional Present Progressive would be waxing would be waxing would be waxing would be waxing would be waxing would be waxing
Conditional Perfect Progressive would have been waxing would have been waxing would have been waxing would have been waxing would have been waxing would have been waxing
Present Subjunctive wax wax wax wax wax wax
Past Subjunctive waxed waxed waxed waxed waxed waxed
Past Perfect Subjunctive had waxed had waxed had waxed had waxed had waxed had waxed
Imperative wax Let′s wax wax

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button