Reimburse

Cách chia động từ reimburse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reimburse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REIMBURSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reimburse reimbursing reimbursed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reimburse reimburse reimburses reimburse reimburse reimburse
Hiện tại tiếp diễn am reimbursing are reimbursing is reimbursing are reimbursing are reimbursing are reimbursing
Quá khứ đơn reimbursed reimbursed reimbursed reimbursed reimbursed reimbursed
Quá khứ tiếp diễn was reimbursing were reimbursing was reimbursing were reimbursing were reimbursing were reimbursing
Hiện tại hoàn thành have reimbursed have reimbursed has reimbursed have reimbursed have reimbursed have reimbursed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reimbursing have been reimbursing has been reimbursing have been reimbursing have been reimbursing have been reimbursing
Quá khứ hoàn thành had reimbursed had reimbursed had reimbursed had reimbursed had reimbursed had reimbursed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reimbursing had been reimbursing had been reimbursing had been reimbursing had been reimbursing had been reimbursing
Tương Lai will reimburse will reimburse will reimburse will reimburse will reimburse will reimburse
TL Tiếp Diễn will be reimbursing will be reimbursing will be reimbursing will be reimbursing will be reimbursing will be reimbursing
Tương Lai hoàn thành will have reimbursed will have reimbursed will have reimbursed will have reimbursed will have reimbursed will have reimbursed
TL HT Tiếp Diễn will have been reimbursing will have been reimbursing will have been reimbursing will have been reimbursing will have been reimbursing will have been reimbursing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reimburse would reimburse would reimburse would reimburse would reimburse would reimburse
Conditional Perfect would have reimbursed would have reimbursed would have reimbursed would have reimbursed would have reimbursed would have reimbursed
Conditional Present Progressive would be reimbursing would be reimbursing would be reimbursing would be reimbursing would be reimbursing would be reimbursing
Conditional Perfect Progressive would have been reimbursing would have been reimbursing would have been reimbursing would have been reimbursing would have been reimbursing would have been reimbursing
Present Subjunctive reimburse reimburse reimburse reimburse reimburse reimburse
Past Subjunctive reimbursed reimbursed reimbursed reimbursed reimbursed reimbursed
Past Perfect Subjunctive had reimbursed had reimbursed had reimbursed had reimbursed had reimbursed had reimbursed
Imperative reimburse Let′s reimburse reimburse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button