Weaken

Cách chia động từ weaken rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ weaken ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WEAKEN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to weaken weakening weakened
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn weaken weaken weakens weaken weaken weaken
Hiện tại tiếp diễn am weakening are weakening is weakening are weakening are weakening are weakening
Quá khứ đơn weakened weakened weakened weakened weakened weakened
Quá khứ tiếp diễn was weakening were weakening was weakening were weakening were weakening were weakening
Hiện tại hoàn thành have weakened have weakened has weakened have weakened have weakened have weakened
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been weakening have been weakening has been weakening have been weakening have been weakening have been weakening
Quá khứ hoàn thành had weakened had weakened had weakened had weakened had weakened had weakened
QK hoàn thành Tiếp diễn had been weakening had been weakening had been weakening had been weakening had been weakening had been weakening
Tương Lai will weaken will weaken will weaken will weaken will weaken will weaken
TL Tiếp Diễn will be weakening will be weakening will be weakening will be weakening will be weakening will be weakening
Tương Lai hoàn thành will have weakened will have weakened will have weakened will have weakened will have weakened will have weakened
TL HT Tiếp Diễn will have been weakening will have been weakening will have been weakening will have been weakening will have been weakening will have been weakening
Điều Kiện Cách Hiện Tại would weaken would weaken would weaken would weaken would weaken would weaken
Conditional Perfect would have weakened would have weakened would have weakened would have weakened would have weakened would have weakened
Conditional Present Progressive would be weakening would be weakening would be weakening would be weakening would be weakening would be weakening
Conditional Perfect Progressive would have been weakening would have been weakening would have been weakening would have been weakening would have been weakening would have been weakening
Present Subjunctive weaken weaken weaken weaken weaken weaken
Past Subjunctive weakened weakened weakened weakened weakened weakened
Past Perfect Subjunctive had weakened had weakened had weakened had weakened had weakened had weakened
Imperative weaken Let′s weaken weaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button