Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Well

Cách chia động từ well rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ well ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WELL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to well welling welled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn well well wells well well well
Hiện tại tiếp diễn am welling are welling is welling are welling are welling are welling
Quá khứ đơn welled welled welled welled welled welled
Quá khứ tiếp diễn was welling were welling was welling were welling were welling were welling
Hiện tại hoàn thành have welled have welled has welled have welled have welled have welled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been welling have been welling has been welling have been welling have been welling have been welling
Quá khứ hoàn thành had welled had welled had welled had welled had welled had welled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been welling had been welling had been welling had been welling had been welling had been welling
Tương Lai will well will well will well will well will well will well
TL Tiếp Diễn will be welling will be welling will be welling will be welling will be welling will be welling
Tương Lai hoàn thành will have welled will have welled will have welled will have welled will have welled will have welled
TL HT Tiếp Diễn will have been welling will have been welling will have been welling will have been welling will have been welling will have been welling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would well would well would well would well would well would well
Conditional Perfect would have welled would have welled would have welled would have welled would have welled would have welled
Conditional Present Progressive would be welling would be welling would be welling would be welling would be welling would be welling
Conditional Perfect Progressive would have been welling would have been welling would have been welling would have been welling would have been welling would have been welling
Present Subjunctive well well well well well well
Past Subjunctive welled welled welled welled welled welled
Past Perfect Subjunctive had welled had welled had welled had welled had welled had welled
Imperative well Let′s well well

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button