Commence

Cách chia động từ commence rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ commence ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMMENCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to commence commencing commenced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn commence commence commences commence commence commence
Hiện tại tiếp diễn am commencing are commencing is commencing are commencing are commencing are commencing
Quá khứ đơn commenced commenced commenced commenced commenced commenced
Quá khứ tiếp diễn was commencing were commencing was commencing were commencing were commencing were commencing
Hiện tại hoàn thành have commenced have commenced has commenced have commenced have commenced have commenced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been commencing have been commencing has been commencing have been commencing have been commencing have been commencing
Quá khứ hoàn thành had commenced had commenced had commenced had commenced had commenced had commenced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been commencing had been commencing had been commencing had been commencing had been commencing had been commencing
Tương Lai will commence will commence will commence will commence will commence will commence
TL Tiếp Diễn will be commencing will be commencing will be commencing will be commencing will be commencing will be commencing
Tương Lai hoàn thành will have commenced will have commenced will have commenced will have commenced will have commenced will have commenced
TL HT Tiếp Diễn will have been commencing will have been commencing will have been commencing will have been commencing will have been commencing will have been commencing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would commence would commence would commence would commence would commence would commence
Conditional Perfect would have commenced would have commenced would have commenced would have commenced would have commenced would have commenced
Conditional Present Progressive would be commencing would be commencing would be commencing would be commencing would be commencing would be commencing
Conditional Perfect Progressive would have been commencing would have been commencing would have been commencing would have been commencing would have been commencing would have been commencing
Present Subjunctive commence commence commence commence commence commence
Past Subjunctive commenced commenced commenced commenced commenced commenced
Past Perfect Subjunctive had commenced had commenced had commenced had commenced had commenced had commenced
Imperative commence Let′s commence commence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button