Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Flush

Cách chia động từ flush rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ flush ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FLUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to flush flushing flushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flush flush flushes flush flush flush
Hiện tại tiếp diễn am flushing are flushing is flushing are flushing are flushing are flushing
Quá khứ đơn flushed flushed flushed flushed flushed flushed
Quá khứ tiếp diễn was flushing were flushing was flushing were flushing were flushing were flushing
Hiện tại hoàn thành have flushed have flushed has flushed have flushed have flushed have flushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been flushing have been flushing has been flushing have been flushing have been flushing have been flushing
Quá khứ hoàn thành had flushed had flushed had flushed had flushed had flushed had flushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been flushing had been flushing had been flushing had been flushing had been flushing had been flushing
Tương Lai will flush will flush will flush will flush will flush will flush
TL Tiếp Diễn will be flushing will be flushing will be flushing will be flushing will be flushing will be flushing
Tương Lai hoàn thành will have flushed will have flushed will have flushed will have flushed will have flushed will have flushed
TL HT Tiếp Diễn will have been flushing will have been flushing will have been flushing will have been flushing will have been flushing will have been flushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flush would flush would flush would flush would flush would flush
Conditional Perfect would have flushed would have flushed would have flushed would have flushed would have flushed would have flushed
Conditional Present Progressive would be flushing would be flushing would be flushing would be flushing would be flushing would be flushing
Conditional Perfect Progressive would have been flushing would have been flushing would have been flushing would have been flushing would have been flushing would have been flushing
Present Subjunctive flush flush flush flush flush flush
Past Subjunctive flushed flushed flushed flushed flushed flushed
Past Perfect Subjunctive had flushed had flushed had flushed had flushed had flushed had flushed
Imperative flush Let′s flush flush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button