Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wish

Cách chia động từ wish rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wish ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WISH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wish wishing wished
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wish wish wishes wish wish wish
Hiện tại tiếp diễn am wishing are wishing is wishing are wishing are wishing are wishing
Quá khứ đơn wished wished wished wished wished wished
Quá khứ tiếp diễn was wishing were wishing was wishing were wishing were wishing were wishing
Hiện tại hoàn thành have wished have wished has wished have wished have wished have wished
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wishing have been wishing has been wishing have been wishing have been wishing have been wishing
Quá khứ hoàn thành had wished had wished had wished had wished had wished had wished
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wishing had been wishing had been wishing had been wishing had been wishing had been wishing
Tương Lai will wish will wish will wish will wish will wish will wish
TL Tiếp Diễn will be wishing will be wishing will be wishing will be wishing will be wishing will be wishing
Tương Lai hoàn thành will have wished will have wished will have wished will have wished will have wished will have wished
TL HT Tiếp Diễn will have been wishing will have been wishing will have been wishing will have been wishing will have been wishing will have been wishing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wish would wish would wish would wish would wish would wish
Conditional Perfect would have wished would have wished would have wished would have wished would have wished would have wished
Conditional Present Progressive would be wishing would be wishing would be wishing would be wishing would be wishing would be wishing
Conditional Perfect Progressive would have been wishing would have been wishing would have been wishing would have been wishing would have been wishing would have been wishing
Present Subjunctive wish wish wish wish wish wish
Past Subjunctive wished wished wished wished wished wished
Past Perfect Subjunctive had wished had wished had wished had wished had wished had wished
Imperative wish Let′s wish wish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button