Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Write

Cách chia động từ write rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ write ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WRITE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to write writing written
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn write write writes write write write
Hiện tại tiếp diễn am writing are writing is writing are writing are writing are writing
Quá khứ đơn wrote wrote wrote wrote wrote wrote
Quá khứ tiếp diễn was writing were writing was writing were writing were writing were writing
Hiện tại hoàn thành have written have written has written have written have written have written
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been writing have been writing has been writing have been writing have been writing have been writing
Quá khứ hoàn thành had written had written had written had written had written had written
QK hoàn thành Tiếp diễn had been writing had been writing had been writing had been writing had been writing had been writing
Tương Lai will write will write will write will write will write will write
TL Tiếp Diễn will be writing will be writing will be writing will be writing will be writing will be writing
Tương Lai hoàn thành will have written will have written will have written will have written will have written will have written
TL HT Tiếp Diễn will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing will have been writing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would write would write would write would write would write would write
Conditional Perfect would have written would have written would have written would have written would have written would have written
Conditional Present Progressive would be writing would be writing would be writing would be writing would be writing would be writing
Conditional Perfect Progressive would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing would have been writing
Present Subjunctive write write write write write write
Past Subjunctive wrote wrote wrote wrote wrote wrote
Past Perfect Subjunctive had written had written had written had written had written had written
Imperative write Let′s write write

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-for-black-professionals/.

Nên đọc
Close
Back to top button