Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bevel

Cách chia động từ bevel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bevel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEVEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bevel beveling beveled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bevel bevel bevels bevel bevel bevel
Hiện tại tiếp diễn am beveling are beveling is beveling are beveling are beveling are beveling
Quá khứ đơn beveled beveled beveled beveled beveled beveled
Quá khứ tiếp diễn was beveling were beveling was beveling were beveling were beveling were beveling
Hiện tại hoàn thành have beveled have beveled has beveled have beveled have beveled have beveled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been beveling have been beveling has been beveling have been beveling have been beveling have been beveling
Quá khứ hoàn thành had beveled had beveled had beveled had beveled had beveled had beveled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been beveling had been beveling had been beveling had been beveling had been beveling had been beveling
Tương Lai will bevel will bevel will bevel will bevel will bevel will bevel
TL Tiếp Diễn will be beveling will be beveling will be beveling will be beveling will be beveling will be beveling
Tương Lai hoàn thành will have beveled will have beveled will have beveled will have beveled will have beveled will have beveled
TL HT Tiếp Diễn will have been beveling will have been beveling will have been beveling will have been beveling will have been beveling will have been beveling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bevel would bevel would bevel would bevel would bevel would bevel
Conditional Perfect would have beveled would have beveled would have beveled would have beveled would have beveled would have beveled
Conditional Present Progressive would be beveling would be beveling would be beveling would be beveling would be beveling would be beveling
Conditional Perfect Progressive would have been beveling would have been beveling would have been beveling would have been beveling would have been beveling would have been beveling
Present Subjunctive bevel bevel bevel bevel bevel bevel
Past Subjunctive beveled beveled beveled beveled beveled beveled
Past Perfect Subjunctive had beveled had beveled had beveled had beveled had beveled had beveled
Imperative bevel Let′s bevel bevel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button