Yodel

Cách chia động từ yodel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ yodel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: YODEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to yodel yodeling yodeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn yodel yodel yodels yodel yodel yodel
Hiện tại tiếp diễn am yodeling are yodeling is yodeling are yodeling are yodeling are yodeling
Quá khứ đơn yodeled yodeled yodeled yodeled yodeled yodeled
Quá khứ tiếp diễn was yodeling were yodeling was yodeling were yodeling were yodeling were yodeling
Hiện tại hoàn thành have yodeled have yodeled has yodeled have yodeled have yodeled have yodeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been yodeling have been yodeling has been yodeling have been yodeling have been yodeling have been yodeling
Quá khứ hoàn thành had yodeled had yodeled had yodeled had yodeled had yodeled had yodeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been yodeling had been yodeling had been yodeling had been yodeling had been yodeling had been yodeling
Tương Lai will yodel will yodel will yodel will yodel will yodel will yodel
TL Tiếp Diễn will be yodeling will be yodeling will be yodeling will be yodeling will be yodeling will be yodeling
Tương Lai hoàn thành will have yodeled will have yodeled will have yodeled will have yodeled will have yodeled will have yodeled
TL HT Tiếp Diễn will have been yodeling will have been yodeling will have been yodeling will have been yodeling will have been yodeling will have been yodeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would yodel would yodel would yodel would yodel would yodel would yodel
Conditional Perfect would have yodeled would have yodeled would have yodeled would have yodeled would have yodeled would have yodeled
Conditional Present Progressive would be yodeling would be yodeling would be yodeling would be yodeling would be yodeling would be yodeling
Conditional Perfect Progressive would have been yodeling would have been yodeling would have been yodeling would have been yodeling would have been yodeling would have been yodeling
Present Subjunctive yodel yodel yodel yodel yodel yodel
Past Subjunctive yodeled yodeled yodeled yodeled yodeled yodeled
Past Perfect Subjunctive had yodeled had yodeled had yodeled had yodeled had yodeled had yodeled
Imperative yodel Let′s yodel yodel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button