Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Abuse

Cách chia động từ abuse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ abuse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ABUSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to abuse abusing abused
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn abuse abuse abuses abuse abuse abuse
Hiện tại tiếp diễn am abusing are abusing is abusing are abusing are abusing are abusing
Quá khứ đơn abused abused abused abused abused abused
Quá khứ tiếp diễn was abusing were abusing was abusing were abusing were abusing were abusing
Hiện tại hoàn thành have abused have abused has abused have abused have abused have abused
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been abusing have been abusing has been abusing have been abusing have been abusing have been abusing
Quá khứ hoàn thành had abused had abused had abused had abused had abused had abused
QK hoàn thành Tiếp diễn had been abusing had been abusing had been abusing had been abusing had been abusing had been abusing
Tương Lai will abuse will abuse will abuse will abuse will abuse will abuse
TL Tiếp Diễn will be abusing will be abusing will be abusing will be abusing will be abusing will be abusing
Tương Lai hoàn thành will have abused will have abused will have abused will have abused will have abused will have abused
TL HT Tiếp Diễn will have been abusing will have been abusing will have been abusing will have been abusing will have been abusing will have been abusing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would abuse would abuse would abuse would abuse would abuse would abuse
Conditional Perfect would have abused would have abused would have abused would have abused would have abused would have abused
Conditional Present Progressive would be abusing would be abusing would be abusing would be abusing would be abusing would be abusing
Conditional Perfect Progressive would have been abusing would have been abusing would have been abusing would have been abusing would have been abusing would have been abusing
Present Subjunctive abuse abuse abuse abuse abuse abuse
Past Subjunctive abused abused abused abused abused abused
Past Perfect Subjunctive had abused had abused had abused had abused had abused had abused
Imperative abuse Let′s abuse abuse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button