Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Rape

Cách chia động từ rape rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rape ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RAPE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rape raping raped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rape rape rapes rape rape rape
Hiện tại tiếp diễn am raping are raping is raping are raping are raping are raping
Quá khứ đơn raped raped raped raped raped raped
Quá khứ tiếp diễn was raping were raping was raping were raping were raping were raping
Hiện tại hoàn thành have raped have raped has raped have raped have raped have raped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been raping have been raping has been raping have been raping have been raping have been raping
Quá khứ hoàn thành had raped had raped had raped had raped had raped had raped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been raping had been raping had been raping had been raping had been raping had been raping
Tương Lai will rape will rape will rape will rape will rape will rape
TL Tiếp Diễn will be raping will be raping will be raping will be raping will be raping will be raping
Tương Lai hoàn thành will have raped will have raped will have raped will have raped will have raped will have raped
TL HT Tiếp Diễn will have been raping will have been raping will have been raping will have been raping will have been raping will have been raping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rape would rape would rape would rape would rape would rape
Conditional Perfect would have raped would have raped would have raped would have raped would have raped would have raped
Conditional Present Progressive would be raping would be raping would be raping would be raping would be raping would be raping
Conditional Perfect Progressive would have been raping would have been raping would have been raping would have been raping would have been raping would have been raping
Present Subjunctive rape rape rape rape rape rape
Past Subjunctive raped raped raped raped raped raped
Past Perfect Subjunctive had raped had raped had raped had raped had raped had raped
Imperative rape Let′s rape rape

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/reddit-dating/.

Nên đọc
Close
Back to top button