Accommodate

accommodate

Cách chia động từ accommodate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ accommodate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACCOMMODATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to accommodate accommodating accommodated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn accommodate accommodate accommodates accommodate accommodate accommodate
Hiện tại tiếp diễn am accommodating are accommodating is accommodating are accommodating are accommodating are accommodating
Quá khứ đơn accommodated accommodated accommodated accommodated accommodated accommodated
Quá khứ tiếp diễn was accommodating were accommodating was accommodating were accommodating were accommodating were accommodating
Hiện tại hoàn thành have accommodated have accommodated has accommodated have accommodated have accommodated have accommodated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been accommodating have been accommodating has been accommodating have been accommodating have been accommodating have been accommodating
Quá khứ hoàn thành had accommodated had accommodated had accommodated had accommodated had accommodated had accommodated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been accommodating had been accommodating had been accommodating had been accommodating had been accommodating had been accommodating
Tương Lai will accommodate will accommodate will accommodate will accommodate will accommodate will accommodate
TL Tiếp Diễn will be accommodating will be accommodating will be accommodating will be accommodating will be accommodating will be accommodating
Tương Lai hoàn thành will have accommodated will have accommodated will have accommodated will have accommodated will have accommodated will have accommodated
TL HT Tiếp Diễn will have been accommodating will have been accommodating will have been accommodating will have been accommodating will have been accommodating will have been accommodating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would accommodate would accommodate would accommodate would accommodate would accommodate would accommodate
Conditional Perfect would have accommodated would have accommodated would have accommodated would have accommodated would have accommodated would have accommodated
Conditional Present Progressive would be accommodating would be accommodating would be accommodating would be accommodating would be accommodating would be accommodating
Conditional Perfect Progressive would have been accommodating would have been accommodating would have been accommodating would have been accommodating would have been accommodating would have been accommodating
Present Subjunctive accommodate accommodate accommodate accommodate accommodate accommodate
Past Subjunctive accommodated accommodated accommodated accommodated accommodated accommodated
Past Perfect Subjunctive had accommodated had accommodated had accommodated had accommodated had accommodated had accommodated
Imperative accommodate Let′s accommodate accommodate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button