Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Repeat

Cách chia động từ repeat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ repeat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REPEAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to repeat repeating repeated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn repeat repeat repeats repeat repeat repeat
Hiện tại tiếp diễn am repeating are repeating is repeating are repeating are repeating are repeating
Quá khứ đơn repeated repeated repeated repeated repeated repeated
Quá khứ tiếp diễn was repeating were repeating was repeating were repeating were repeating were repeating
Hiện tại hoàn thành have repeated have repeated has repeated have repeated have repeated have repeated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been repeating have been repeating has been repeating have been repeating have been repeating have been repeating
Quá khứ hoàn thành had repeated had repeated had repeated had repeated had repeated had repeated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been repeating had been repeating had been repeating had been repeating had been repeating had been repeating
Tương Lai will repeat will repeat will repeat will repeat will repeat will repeat
TL Tiếp Diễn will be repeating will be repeating will be repeating will be repeating will be repeating will be repeating
Tương Lai hoàn thành will have repeated will have repeated will have repeated will have repeated will have repeated will have repeated
TL HT Tiếp Diễn will have been repeating will have been repeating will have been repeating will have been repeating will have been repeating will have been repeating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would repeat would repeat would repeat would repeat would repeat would repeat
Conditional Perfect would have repeated would have repeated would have repeated would have repeated would have repeated would have repeated
Conditional Present Progressive would be repeating would be repeating would be repeating would be repeating would be repeating would be repeating
Conditional Perfect Progressive would have been repeating would have been repeating would have been repeating would have been repeating would have been repeating would have been repeating
Present Subjunctive repeat repeat repeat repeat repeat repeat
Past Subjunctive repeated repeated repeated repeated repeated repeated
Past Perfect Subjunctive had repeated had repeated had repeated had repeated had repeated had repeated
Imperative repeat Let′s repeat repeat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dating diva.

Nên đọc
Close
Back to top button