Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Accumulate

accumulate

Cách chia động từ accumulate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ accumulate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ACCUMULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to accumulate accumulating accumulated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn accumulate accumulate accumulates accumulate accumulate accumulate
Hiện tại tiếp diễn am accumulating are accumulating is accumulating are accumulating are accumulating are accumulating
Quá khứ đơn accumulated accumulated accumulated accumulated accumulated accumulated
Quá khứ tiếp diễn was accumulating were accumulating was accumulating were accumulating were accumulating were accumulating
Hiện tại hoàn thành have accumulated have accumulated has accumulated have accumulated have accumulated have accumulated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been accumulating have been accumulating has been accumulating have been accumulating have been accumulating have been accumulating
Quá khứ hoàn thành had accumulated had accumulated had accumulated had accumulated had accumulated had accumulated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been accumulating had been accumulating had been accumulating had been accumulating had been accumulating had been accumulating
Tương Lai will accumulate will accumulate will accumulate will accumulate will accumulate will accumulate
TL Tiếp Diễn will be accumulating will be accumulating will be accumulating will be accumulating will be accumulating will be accumulating
Tương Lai hoàn thành will have accumulated will have accumulated will have accumulated will have accumulated will have accumulated will have accumulated
TL HT Tiếp Diễn will have been accumulating will have been accumulating will have been accumulating will have been accumulating will have been accumulating will have been accumulating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would accumulate would accumulate would accumulate would accumulate would accumulate would accumulate
Conditional Perfect would have accumulated would have accumulated would have accumulated would have accumulated would have accumulated would have accumulated
Conditional Present Progressive would be accumulating would be accumulating would be accumulating would be accumulating would be accumulating would be accumulating
Conditional Perfect Progressive would have been accumulating would have been accumulating would have been accumulating would have been accumulating would have been accumulating would have been accumulating
Present Subjunctive accumulate accumulate accumulate accumulate accumulate accumulate
Past Subjunctive accumulated accumulated accumulated accumulated accumulated accumulated
Past Perfect Subjunctive had accumulated had accumulated had accumulated had accumulated had accumulated had accumulated
Imperative accumulate Let′s accumulate accumulate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. couples dating site nz.

Nên đọc
Close
Back to top button