Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mail

Cách chia động từ mail rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mail ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MAIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mail mailing mailed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mail mail mails mail mail mail
Hiện tại tiếp diễn am mailing are mailing is mailing are mailing are mailing are mailing
Quá khứ đơn mailed mailed mailed mailed mailed mailed
Quá khứ tiếp diễn was mailing were mailing was mailing were mailing were mailing were mailing
Hiện tại hoàn thành have mailed have mailed has mailed have mailed have mailed have mailed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mailing have been mailing has been mailing have been mailing have been mailing have been mailing
Quá khứ hoàn thành had mailed had mailed had mailed had mailed had mailed had mailed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mailing had been mailing had been mailing had been mailing had been mailing had been mailing
Tương Lai will mail will mail will mail will mail will mail will mail
TL Tiếp Diễn will be mailing will be mailing will be mailing will be mailing will be mailing will be mailing
Tương Lai hoàn thành will have mailed will have mailed will have mailed will have mailed will have mailed will have mailed
TL HT Tiếp Diễn will have been mailing will have been mailing will have been mailing will have been mailing will have been mailing will have been mailing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mail would mail would mail would mail would mail would mail
Conditional Perfect would have mailed would have mailed would have mailed would have mailed would have mailed would have mailed
Conditional Present Progressive would be mailing would be mailing would be mailing would be mailing would be mailing would be mailing
Conditional Perfect Progressive would have been mailing would have been mailing would have been mailing would have been mailing would have been mailing would have been mailing
Present Subjunctive mail mail mail mail mail mail
Past Subjunctive mailed mailed mailed mailed mailed mailed
Past Perfect Subjunctive had mailed had mailed had mailed had mailed had mailed had mailed
Imperative mail Let′s mail mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/swipe-right-dating-app/.

Nên đọc
Close
Back to top button