Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Upset

Cách chia động từ upset rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ upset ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: UPSET

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to upset upsetting upset
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn upset upset upsets upset upset upset
Hiện tại tiếp diễn am upsetting are upsetting is upsetting are upsetting are upsetting are upsetting
Quá khứ đơn upset upset upset upset upset upset
Quá khứ tiếp diễn was upsetting were upsetting was upsetting were upsetting were upsetting were upsetting
Hiện tại hoàn thành have upset have upset has upset have upset have upset have upset
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been upsetting have been upsetting has been upsetting have been upsetting have been upsetting have been upsetting
Quá khứ hoàn thành had upset had upset had upset had upset had upset had upset
QK hoàn thành Tiếp diễn had been upsetting had been upsetting had been upsetting had been upsetting had been upsetting had been upsetting
Tương Lai will upset will upset will upset will upset will upset will upset
TL Tiếp Diễn will be upsetting will be upsetting will be upsetting will be upsetting will be upsetting will be upsetting
Tương Lai hoàn thành will have upset will have upset will have upset will have upset will have upset will have upset
TL HT Tiếp Diễn will have been upsetting will have been upsetting will have been upsetting will have been upsetting will have been upsetting will have been upsetting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would upset would upset would upset would upset would upset would upset
Conditional Perfect would have upset would have upset would have upset would have upset would have upset would have upset
Conditional Present Progressive would be upsetting would be upsetting would be upsetting would be upsetting would be upsetting would be upsetting
Conditional Perfect Progressive would have been upsetting would have been upsetting would have been upsetting would have been upsetting would have been upsetting would have been upsetting
Present Subjunctive upset upset upset upset upset upset
Past Subjunctive upset upset upset upset upset upset
Past Perfect Subjunctive had upset had upset had upset had upset had upset had upset
Imperative upset Let′s upset upset

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button