Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Adorn

Cách chia động từ adorn rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ adorn ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ADORN

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to adorn adorning adorned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn adorn adorn adorns adorn adorn adorn
Hiện tại tiếp diễn am adorning are adorning is adorning are adorning are adorning are adorning
Quá khứ đơn adorned adorned adorned adorned adorned adorned
Quá khứ tiếp diễn was adorning were adorning was adorning were adorning were adorning were adorning
Hiện tại hoàn thành have adorned have adorned has adorned have adorned have adorned have adorned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been adorning have been adorning has been adorning have been adorning have been adorning have been adorning
Quá khứ hoàn thành had adorned had adorned had adorned had adorned had adorned had adorned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been adorning had been adorning had been adorning had been adorning had been adorning had been adorning
Tương Lai will adorn will adorn will adorn will adorn will adorn will adorn
TL Tiếp Diễn will be adorning will be adorning will be adorning will be adorning will be adorning will be adorning
Tương Lai hoàn thành will have adorned will have adorned will have adorned will have adorned will have adorned will have adorned
TL HT Tiếp Diễn will have been adorning will have been adorning will have been adorning will have been adorning will have been adorning will have been adorning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would adorn would adorn would adorn would adorn would adorn would adorn
Conditional Perfect would have adorned would have adorned would have adorned would have adorned would have adorned would have adorned
Conditional Present Progressive would be adorning would be adorning would be adorning would be adorning would be adorning would be adorning
Conditional Perfect Progressive would have been adorning would have been adorning would have been adorning would have been adorning would have been adorning would have been adorning
Present Subjunctive adorn adorn adorn adorn adorn adorn
Past Subjunctive adorned adorned adorned adorned adorned adorned
Past Perfect Subjunctive had adorned had adorned had adorned had adorned had adorned had adorned
Imperative adorn Let′s adorn adorn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button