Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Wring

wring

Cách chia động từ wring rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wring ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WRING

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wring wringing wrung
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wring wring wrings wring wring wring
Hiện tại tiếp diễn am wringing are wringing is wringing are wringing are wringing are wringing
Quá khứ đơn wrung wrung wrung wrung wrung wrung
Quá khứ tiếp diễn was wringing were wringing was wringing were wringing were wringing were wringing
Hiện tại hoàn thành have wrung have wrung has wrung have wrung have wrung have wrung
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wringing have been wringing has been wringing have been wringing have been wringing have been wringing
Quá khứ hoàn thành had wrung had wrung had wrung had wrung had wrung had wrung
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wringing had been wringing had been wringing had been wringing had been wringing had been wringing
Tương Lai will wring will wring will wring will wring will wring will wring
TL Tiếp Diễn will be wringing will be wringing will be wringing will be wringing will be wringing will be wringing
Tương Lai hoàn thành will have wrung will have wrung will have wrung will have wrung will have wrung will have wrung
TL HT Tiếp Diễn will have been wringing will have been wringing will have been wringing will have been wringing will have been wringing will have been wringing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wring would wring would wring would wring would wring would wring
Conditional Perfect would have wrung would have wrung would have wrung would have wrung would have wrung would have wrung
Conditional Present Progressive would be wringing would be wringing would be wringing would be wringing would be wringing would be wringing
Conditional Perfect Progressive would have been wringing would have been wringing would have been wringing would have been wringing would have been wringing would have been wringing
Present Subjunctive wring wring wring wring wring wring
Past Subjunctive wrung wrung wrung wrung wrung wrung
Past Perfect Subjunctive had wrung had wrung had wrung had wrung had wrung had wrung
Imperative wring Let′s wring wring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/wanna-hook-up/.

Nên đọc
Close
Back to top button