Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Amend

Cách chia động từ amend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ amend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AMEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to amend amending amended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn amend amend amends amend amend amend
Hiện tại tiếp diễn am amending are amending is amending are amending are amending are amending
Quá khứ đơn amended amended amended amended amended amended
Quá khứ tiếp diễn was amending were amending was amending were amending were amending were amending
Hiện tại hoàn thành have amended have amended has amended have amended have amended have amended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been amending have been amending has been amending have been amending have been amending have been amending
Quá khứ hoàn thành had amended had amended had amended had amended had amended had amended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been amending had been amending had been amending had been amending had been amending had been amending
Tương Lai will amend will amend will amend will amend will amend will amend
TL Tiếp Diễn will be amending will be amending will be amending will be amending will be amending will be amending
Tương Lai hoàn thành will have amended will have amended will have amended will have amended will have amended will have amended
TL HT Tiếp Diễn will have been amending will have been amending will have been amending will have been amending will have been amending will have been amending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would amend would amend would amend would amend would amend would amend
Conditional Perfect would have amended would have amended would have amended would have amended would have amended would have amended
Conditional Present Progressive would be amending would be amending would be amending would be amending would be amending would be amending
Conditional Perfect Progressive would have been amending would have been amending would have been amending would have been amending would have been amending would have been amending
Present Subjunctive amend amend amend amend amend amend
Past Subjunctive amended amended amended amended amended amended
Past Perfect Subjunctive had amended had amended had amended had amended had amended had amended
Imperative amend Let′s amend amend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button