Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Countersink

Cách chia động từ countersink rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ countersink ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COUNTERSINK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to countersink countersinking countersunk
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn countersink countersink countersinks countersink countersink countersink
Hiện tại tiếp diễn am countersinking are countersinking is countersinking are countersinking are countersinking are countersinking
Quá khứ đơn countersank countersank countersank countersank countersank countersank
Quá khứ tiếp diễn was countersinking were countersinking was countersinking were countersinking were countersinking were countersinking
Hiện tại hoàn thành have countersunk have countersunk has countersunk have countersunk have countersunk have countersunk
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been countersinking have been countersinking has been countersinking have been countersinking have been countersinking have been countersinking
Quá khứ hoàn thành had countersunk had countersunk had countersunk had countersunk had countersunk had countersunk
QK hoàn thành Tiếp diễn had been countersinking had been countersinking had been countersinking had been countersinking had been countersinking had been countersinking
Tương Lai will countersink will countersink will countersink will countersink will countersink will countersink
TL Tiếp Diễn will be countersinking will be countersinking will be countersinking will be countersinking will be countersinking will be countersinking
Tương Lai hoàn thành will have countersunk will have countersunk will have countersunk will have countersunk will have countersunk will have countersunk
TL HT Tiếp Diễn will have been countersinking will have been countersinking will have been countersinking will have been countersinking will have been countersinking will have been countersinking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would countersink would countersink would countersink would countersink would countersink would countersink
Conditional Perfect would have countersunk would have countersunk would have countersunk would have countersunk would have countersunk would have countersunk
Conditional Present Progressive would be countersinking would be countersinking would be countersinking would be countersinking would be countersinking would be countersinking
Conditional Perfect Progressive would have been countersinking would have been countersinking would have been countersinking would have been countersinking would have been countersinking would have been countersinking
Present Subjunctive countersink countersink countersink countersink countersink countersink
Past Subjunctive countersank countersank countersank countersank countersank countersank
Past Perfect Subjunctive had countersunk had countersunk had countersunk had countersunk had countersunk had countersunk
Imperative countersink Let′s countersink countersink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. casual encounter website.

Nên đọc
Close
Back to top button