Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Annex

Cách chia động từ annex rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ annex ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ANNEX

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to annex annexing annexed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn annex annex annexes annex annex annex
Hiện tại tiếp diễn am annexing are annexing is annexing are annexing are annexing are annexing
Quá khứ đơn annexed annexed annexed annexed annexed annexed
Quá khứ tiếp diễn was annexing were annexing was annexing were annexing were annexing were annexing
Hiện tại hoàn thành have annexed have annexed has annexed have annexed have annexed have annexed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been annexing have been annexing has been annexing have been annexing have been annexing have been annexing
Quá khứ hoàn thành had annexed had annexed had annexed had annexed had annexed had annexed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been annexing had been annexing had been annexing had been annexing had been annexing had been annexing
Tương Lai will annex will annex will annex will annex will annex will annex
TL Tiếp Diễn will be annexing will be annexing will be annexing will be annexing will be annexing will be annexing
Tương Lai hoàn thành will have annexed will have annexed will have annexed will have annexed will have annexed will have annexed
TL HT Tiếp Diễn will have been annexing will have been annexing will have been annexing will have been annexing will have been annexing will have been annexing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would annex would annex would annex would annex would annex would annex
Conditional Perfect would have annexed would have annexed would have annexed would have annexed would have annexed would have annexed
Conditional Present Progressive would be annexing would be annexing would be annexing would be annexing would be annexing would be annexing
Conditional Perfect Progressive would have been annexing would have been annexing would have been annexing would have been annexing would have been annexing would have been annexing
Present Subjunctive annex annex annex annex annex annex
Past Subjunctive annexed annexed annexed annexed annexed annexed
Past Perfect Subjunctive had annexed had annexed had annexed had annexed had annexed had annexed
Imperative annex Let′s annex annex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. bigg boss starting date.

Nên đọc
Close
Back to top button