Thrash

Cách chia động từ thrash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ thrash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: THRASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to thrash thrashing thrashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn thrash thrash thrashes thrash thrash thrash
Hiện tại tiếp diễn am thrashing are thrashing is thrashing are thrashing are thrashing are thrashing
Quá khứ đơn thrashed thrashed thrashed thrashed thrashed thrashed
Quá khứ tiếp diễn was thrashing were thrashing was thrashing were thrashing were thrashing were thrashing
Hiện tại hoàn thành have thrashed have thrashed has thrashed have thrashed have thrashed have thrashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been thrashing have been thrashing has been thrashing have been thrashing have been thrashing have been thrashing
Quá khứ hoàn thành had thrashed had thrashed had thrashed had thrashed had thrashed had thrashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been thrashing had been thrashing had been thrashing had been thrashing had been thrashing had been thrashing
Tương Lai will thrash will thrash will thrash will thrash will thrash will thrash
TL Tiếp Diễn will be thrashing will be thrashing will be thrashing will be thrashing will be thrashing will be thrashing
Tương Lai hoàn thành will have thrashed will have thrashed will have thrashed will have thrashed will have thrashed will have thrashed
TL HT Tiếp Diễn will have been thrashing will have been thrashing will have been thrashing will have been thrashing will have been thrashing will have been thrashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would thrash would thrash would thrash would thrash would thrash would thrash
Conditional Perfect would have thrashed would have thrashed would have thrashed would have thrashed would have thrashed would have thrashed
Conditional Present Progressive would be thrashing would be thrashing would be thrashing would be thrashing would be thrashing would be thrashing
Conditional Perfect Progressive would have been thrashing would have been thrashing would have been thrashing would have been thrashing would have been thrashing would have been thrashing
Present Subjunctive thrash thrash thrash thrash thrash thrash
Past Subjunctive thrashed thrashed thrashed thrashed thrashed thrashed
Past Perfect Subjunctive had thrashed had thrashed had thrashed had thrashed had thrashed had thrashed
Imperative thrash Let′s thrash thrash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/deceitful-dating/.

Nên đọc
meet singles in vegas
Back to top button