Know

Cách chia động từ know rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ know ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: KNOW

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to know knowing known
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn know know knows know know know
Hiện tại tiếp diễn am knowing are knowing is knowing are knowing are knowing are knowing
Quá khứ đơn knew knew knew knew knew knew
Quá khứ tiếp diễn was knowing were knowing was knowing were knowing were knowing were knowing
Hiện tại hoàn thành have known have known has known have known have known have known
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been knowing have been knowing has been knowing have been knowing have been knowing have been knowing
Quá khứ hoàn thành had known had known had known had known had known had known
QK hoàn thành Tiếp diễn had been knowing had been knowing had been knowing had been knowing had been knowing had been knowing
Tương Lai will know will know will know will know will know will know
TL Tiếp Diễn will be knowing will be knowing will be knowing will be knowing will be knowing will be knowing
Tương Lai hoàn thành will have known will have known will have known will have known will have known will have known
TL HT Tiếp Diễn will have been knowing will have been knowing will have been knowing will have been knowing will have been knowing will have been knowing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would know would know would know would know would know would know
Conditional Perfect would have known would have known would have known would have known would have known would have known
Conditional Present Progressive would be knowing would be knowing would be knowing would be knowing would be knowing would be knowing
Conditional Perfect Progressive would have been knowing would have been knowing would have been knowing would have been knowing would have been knowing would have been knowing
Present Subjunctive know know know know know know
Past Subjunctive knew knew knew knew knew knew
Past Perfect Subjunctive had known had known had known had known had known had known
Imperative know Let′s know know

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. i hook up.

Back to top button