Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Boom

Cách chia động từ boom rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ boom ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BOOM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to boom booming boomed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn boom boom booms boom boom boom
Hiện tại tiếp diễn am booming are booming is booming are booming are booming are booming
Quá khứ đơn boomed boomed boomed boomed boomed boomed
Quá khứ tiếp diễn was booming were booming was booming were booming were booming were booming
Hiện tại hoàn thành have boomed have boomed has boomed have boomed have boomed have boomed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been booming have been booming has been booming have been booming have been booming have been booming
Quá khứ hoàn thành had boomed had boomed had boomed had boomed had boomed had boomed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been booming had been booming had been booming had been booming had been booming had been booming
Tương Lai will boom will boom will boom will boom will boom will boom
TL Tiếp Diễn will be booming will be booming will be booming will be booming will be booming will be booming
Tương Lai hoàn thành will have boomed will have boomed will have boomed will have boomed will have boomed will have boomed
TL HT Tiếp Diễn will have been booming will have been booming will have been booming will have been booming will have been booming will have been booming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would boom would boom would boom would boom would boom would boom
Conditional Perfect would have boomed would have boomed would have boomed would have boomed would have boomed would have boomed
Conditional Present Progressive would be booming would be booming would be booming would be booming would be booming would be booming
Conditional Perfect Progressive would have been booming would have been booming would have been booming would have been booming would have been booming would have been booming
Present Subjunctive boom boom boom boom boom boom
Past Subjunctive boomed boomed boomed boomed boomed boomed
Past Perfect Subjunctive had boomed had boomed had boomed had boomed had boomed had boomed
Imperative boom Let′s boom boom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button