Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Associate

Cách chia động từ associate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ associate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ASSOCIATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to associate associating associated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn associate associate associates associate associate associate
Hiện tại tiếp diễn am associating are associating is associating are associating are associating are associating
Quá khứ đơn associated associated associated associated associated associated
Quá khứ tiếp diễn was associating were associating was associating were associating were associating were associating
Hiện tại hoàn thành have associated have associated has associated have associated have associated have associated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been associating have been associating has been associating have been associating have been associating have been associating
Quá khứ hoàn thành had associated had associated had associated had associated had associated had associated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been associating had been associating had been associating had been associating had been associating had been associating
Tương Lai will associate will associate will associate will associate will associate will associate
TL Tiếp Diễn will be associating will be associating will be associating will be associating will be associating will be associating
Tương Lai hoàn thành will have associated will have associated will have associated will have associated will have associated will have associated
TL HT Tiếp Diễn will have been associating will have been associating will have been associating will have been associating will have been associating will have been associating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would associate would associate would associate would associate would associate would associate
Conditional Perfect would have associated would have associated would have associated would have associated would have associated would have associated
Conditional Present Progressive would be associating would be associating would be associating would be associating would be associating would be associating
Conditional Perfect Progressive would have been associating would have been associating would have been associating would have been associating would have been associating would have been associating
Present Subjunctive associate associate associate associate associate associate
Past Subjunctive associated associated associated associated associated associated
Past Perfect Subjunctive had associated had associated had associated had associated had associated had associated
Imperative associate Let′s associate associate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. sugardaddy dating sites.

Nên đọc
Close
Back to top button