Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Waltz

Cách chia động từ waltz rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ waltz ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WALTZ

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to waltz waltzing waltzed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn waltz waltz waltzes waltz waltz waltz
Hiện tại tiếp diễn am waltzing are waltzing is waltzing are waltzing are waltzing are waltzing
Quá khứ đơn waltzed waltzed waltzed waltzed waltzed waltzed
Quá khứ tiếp diễn was waltzing were waltzing was waltzing were waltzing were waltzing were waltzing
Hiện tại hoàn thành have waltzed have waltzed has waltzed have waltzed have waltzed have waltzed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been waltzing have been waltzing has been waltzing have been waltzing have been waltzing have been waltzing
Quá khứ hoàn thành had waltzed had waltzed had waltzed had waltzed had waltzed had waltzed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been waltzing had been waltzing had been waltzing had been waltzing had been waltzing had been waltzing
Tương Lai will waltz will waltz will waltz will waltz will waltz will waltz
TL Tiếp Diễn will be waltzing will be waltzing will be waltzing will be waltzing will be waltzing will be waltzing
Tương Lai hoàn thành will have waltzed will have waltzed will have waltzed will have waltzed will have waltzed will have waltzed
TL HT Tiếp Diễn will have been waltzing will have been waltzing will have been waltzing will have been waltzing will have been waltzing will have been waltzing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would waltz would waltz would waltz would waltz would waltz would waltz
Conditional Perfect would have waltzed would have waltzed would have waltzed would have waltzed would have waltzed would have waltzed
Conditional Present Progressive would be waltzing would be waltzing would be waltzing would be waltzing would be waltzing would be waltzing
Conditional Perfect Progressive would have been waltzing would have been waltzing would have been waltzing would have been waltzing would have been waltzing would have been waltzing
Present Subjunctive waltz waltz waltz waltz waltz waltz
Past Subjunctive waltzed waltzed waltzed waltzed waltzed waltzed
Past Perfect Subjunctive had waltzed had waltzed had waltzed had waltzed had waltzed had waltzed
Imperative waltz Let′s waltz waltz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button