Calculate

Cách chia động từ calculate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ calculate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CALCULATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to calculate calculating calculated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn calculate calculate calculates calculate calculate calculate
Hiện tại tiếp diễn am calculating are calculating is calculating are calculating are calculating are calculating
Quá khứ đơn calculated calculated calculated calculated calculated calculated
Quá khứ tiếp diễn was calculating were calculating was calculating were calculating were calculating were calculating
Hiện tại hoàn thành have calculated have calculated has calculated have calculated have calculated have calculated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been calculating have been calculating has been calculating have been calculating have been calculating have been calculating
Quá khứ hoàn thành had calculated had calculated had calculated had calculated had calculated had calculated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been calculating had been calculating had been calculating had been calculating had been calculating had been calculating
Tương Lai will calculate will calculate will calculate will calculate will calculate will calculate
TL Tiếp Diễn will be calculating will be calculating will be calculating will be calculating will be calculating will be calculating
Tương Lai hoàn thành will have calculated will have calculated will have calculated will have calculated will have calculated will have calculated
TL HT Tiếp Diễn will have been calculating will have been calculating will have been calculating will have been calculating will have been calculating will have been calculating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would calculate would calculate would calculate would calculate would calculate would calculate
Conditional Perfect would have calculated would have calculated would have calculated would have calculated would have calculated would have calculated
Conditional Present Progressive would be calculating would be calculating would be calculating would be calculating would be calculating would be calculating
Conditional Perfect Progressive would have been calculating would have been calculating would have been calculating would have been calculating would have been calculating would have been calculating
Present Subjunctive calculate calculate calculate calculate calculate calculate
Past Subjunctive calculated calculated calculated calculated calculated calculated
Past Perfect Subjunctive had calculated had calculated had calculated had calculated had calculated had calculated
Imperative calculate Let′s calculate calculate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button