Atomize

Cách chia động từ atomize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ atomize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ATOMIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to atomize atomizing atomized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn atomize atomize atomizes atomize atomize atomize
Hiện tại tiếp diễn am atomizing are atomizing is atomizing are atomizing are atomizing are atomizing
Quá khứ đơn atomized atomized atomized atomized atomized atomized
Quá khứ tiếp diễn was atomizing were atomizing was atomizing were atomizing were atomizing were atomizing
Hiện tại hoàn thành have atomized have atomized has atomized have atomized have atomized have atomized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been atomizing have been atomizing has been atomizing have been atomizing have been atomizing have been atomizing
Quá khứ hoàn thành had atomized had atomized had atomized had atomized had atomized had atomized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been atomizing had been atomizing had been atomizing had been atomizing had been atomizing had been atomizing
Tương Lai will atomize will atomize will atomize will atomize will atomize will atomize
TL Tiếp Diễn will be atomizing will be atomizing will be atomizing will be atomizing will be atomizing will be atomizing
Tương Lai hoàn thành will have atomized will have atomized will have atomized will have atomized will have atomized will have atomized
TL HT Tiếp Diễn will have been atomizing will have been atomizing will have been atomizing will have been atomizing will have been atomizing will have been atomizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would atomize would atomize would atomize would atomize would atomize would atomize
Conditional Perfect would have atomized would have atomized would have atomized would have atomized would have atomized would have atomized
Conditional Present Progressive would be atomizing would be atomizing would be atomizing would be atomizing would be atomizing would be atomizing
Conditional Perfect Progressive would have been atomizing would have been atomizing would have been atomizing would have been atomizing would have been atomizing would have been atomizing
Present Subjunctive atomize atomize atomize atomize atomize atomize
Past Subjunctive atomized atomized atomized atomized atomized atomized
Past Perfect Subjunctive had atomized had atomized had atomized had atomized had atomized had atomized
Imperative atomize Let′s atomize atomize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button