Wonder

Cách chia động từ wonder rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ wonder ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: WONDER

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to wonder wondering wondered
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn wonder wonder wonders wonder wonder wonder
Hiện tại tiếp diễn am wondering are wondering is wondering are wondering are wondering are wondering
Quá khứ đơn wondered wondered wondered wondered wondered wondered
Quá khứ tiếp diễn was wondering were wondering was wondering were wondering were wondering were wondering
Hiện tại hoàn thành have wondered have wondered has wondered have wondered have wondered have wondered
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been wondering have been wondering has been wondering have been wondering have been wondering have been wondering
Quá khứ hoàn thành had wondered had wondered had wondered had wondered had wondered had wondered
QK hoàn thành Tiếp diễn had been wondering had been wondering had been wondering had been wondering had been wondering had been wondering
Tương Lai will wonder will wonder will wonder will wonder will wonder will wonder
TL Tiếp Diễn will be wondering will be wondering will be wondering will be wondering will be wondering will be wondering
Tương Lai hoàn thành will have wondered will have wondered will have wondered will have wondered will have wondered will have wondered
TL HT Tiếp Diễn will have been wondering will have been wondering will have been wondering will have been wondering will have been wondering will have been wondering
Điều Kiện Cách Hiện Tại would wonder would wonder would wonder would wonder would wonder would wonder
Conditional Perfect would have wondered would have wondered would have wondered would have wondered would have wondered would have wondered
Conditional Present Progressive would be wondering would be wondering would be wondering would be wondering would be wondering would be wondering
Conditional Perfect Progressive would have been wondering would have been wondering would have been wondering would have been wondering would have been wondering would have been wondering
Present Subjunctive wonder wonder wonder wonder wonder wonder
Past Subjunctive wondered wondered wondered wondered wondered wondered
Past Perfect Subjunctive had wondered had wondered had wondered had wondered had wondered had wondered
Imperative wonder Let′s wonder wonder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. nz dating mobile.

Back to top button