Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bake

Cách chia động từ bake rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bake ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BAKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bake baking baked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bake bake bakes bake bake bake
Hiện tại tiếp diễn am baking are baking is baking are baking are baking are baking
Quá khứ đơn baked baked baked baked baked baked
Quá khứ tiếp diễn was baking were baking was baking were baking were baking were baking
Hiện tại hoàn thành have baked have baked has baked have baked have baked have baked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been baking have been baking has been baking have been baking have been baking have been baking
Quá khứ hoàn thành had baked had baked had baked had baked had baked had baked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been baking had been baking had been baking had been baking had been baking had been baking
Tương Lai will bake will bake will bake will bake will bake will bake
TL Tiếp Diễn will be baking will be baking will be baking will be baking will be baking will be baking
Tương Lai hoàn thành will have baked will have baked will have baked will have baked will have baked will have baked
TL HT Tiếp Diễn will have been baking will have been baking will have been baking will have been baking will have been baking will have been baking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bake would bake would bake would bake would bake would bake
Conditional Perfect would have baked would have baked would have baked would have baked would have baked would have baked
Conditional Present Progressive would be baking would be baking would be baking would be baking would be baking would be baking
Conditional Perfect Progressive would have been baking would have been baking would have been baking would have been baking would have been baking would have been baking
Present Subjunctive bake bake bake bake bake bake
Past Subjunctive baked baked baked baked baked baked
Past Perfect Subjunctive had baked had baked had baked had baked had baked had baked
Imperative bake Let′s bake bake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button