Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bark

Cách chia động từ bark rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bark ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BARK

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bark barking barked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bark bark barks bark bark bark
Hiện tại tiếp diễn am barking are barking is barking are barking are barking are barking
Quá khứ đơn barked barked barked barked barked barked
Quá khứ tiếp diễn was barking were barking was barking were barking were barking were barking
Hiện tại hoàn thành have barked have barked has barked have barked have barked have barked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been barking have been barking has been barking have been barking have been barking have been barking
Quá khứ hoàn thành had barked had barked had barked had barked had barked had barked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been barking had been barking had been barking had been barking had been barking had been barking
Tương Lai will bark will bark will bark will bark will bark will bark
TL Tiếp Diễn will be barking will be barking will be barking will be barking will be barking will be barking
Tương Lai hoàn thành will have barked will have barked will have barked will have barked will have barked will have barked
TL HT Tiếp Diễn will have been barking will have been barking will have been barking will have been barking will have been barking will have been barking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bark would bark would bark would bark would bark would bark
Conditional Perfect would have barked would have barked would have barked would have barked would have barked would have barked
Conditional Present Progressive would be barking would be barking would be barking would be barking would be barking would be barking
Conditional Perfect Progressive would have been barking would have been barking would have been barking would have been barking would have been barking would have been barking
Present Subjunctive bark bark bark bark bark bark
Past Subjunctive barked barked barked barked barked barked
Past Perfect Subjunctive had barked had barked had barked had barked had barked had barked
Imperative bark Let′s bark bark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button