Mortgage

Cách chia động từ mortgage rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mortgage ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MORTGAGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mortgage mortgaging mortgaged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mortgage mortgage mortgages mortgage mortgage mortgage
Hiện tại tiếp diễn am mortgaging are mortgaging is mortgaging are mortgaging are mortgaging are mortgaging
Quá khứ đơn mortgaged mortgaged mortgaged mortgaged mortgaged mortgaged
Quá khứ tiếp diễn was mortgaging were mortgaging was mortgaging were mortgaging were mortgaging were mortgaging
Hiện tại hoàn thành have mortgaged have mortgaged has mortgaged have mortgaged have mortgaged have mortgaged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been mortgaging have been mortgaging has been mortgaging have been mortgaging have been mortgaging have been mortgaging
Quá khứ hoàn thành had mortgaged had mortgaged had mortgaged had mortgaged had mortgaged had mortgaged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been mortgaging had been mortgaging had been mortgaging had been mortgaging had been mortgaging had been mortgaging
Tương Lai will mortgage will mortgage will mortgage will mortgage will mortgage will mortgage
TL Tiếp Diễn will be mortgaging will be mortgaging will be mortgaging will be mortgaging will be mortgaging will be mortgaging
Tương Lai hoàn thành will have mortgaged will have mortgaged will have mortgaged will have mortgaged will have mortgaged will have mortgaged
TL HT Tiếp Diễn will have been mortgaging will have been mortgaging will have been mortgaging will have been mortgaging will have been mortgaging will have been mortgaging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mortgage would mortgage would mortgage would mortgage would mortgage would mortgage
Conditional Perfect would have mortgaged would have mortgaged would have mortgaged would have mortgaged would have mortgaged would have mortgaged
Conditional Present Progressive would be mortgaging would be mortgaging would be mortgaging would be mortgaging would be mortgaging would be mortgaging
Conditional Perfect Progressive would have been mortgaging would have been mortgaging would have been mortgaging would have been mortgaging would have been mortgaging would have been mortgaging
Present Subjunctive mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage mortgage
Past Subjunctive mortgaged mortgaged mortgaged mortgaged mortgaged mortgaged
Past Perfect Subjunctive had mortgaged had mortgaged had mortgaged had mortgaged had mortgaged had mortgaged
Imperative mortgage Let′s mortgage mortgage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button